மிக வேகமான மொழிபெயர்ப்பு சேவைக்கு . . . கணினி உதவியுடன் கூடியது
தொலைபேசிகள்: 2475 9578 6515 8939
மொபைல் எண்கள்: 92831 09623 92831 25085

NAGIN HAS A MESSAGE INSPIRING SUCCESS


Subject: The Best of Success


Excerpted from The Best of Success

Be Prepared
Success at almost anything doesn’t just happen. In almost every area of your life, the more you prepare, the better the result will be.
~Joel H. Weldon
Joel Weldon has been one of America’s most successful and respected professional speakers for more than three decades. In 1989, he was honored as the recipient of the Golden Gavel, the most prestigious award conferred by Toastmasters International. Other winners have included such illustrious names as Walter Cronkite, Earl Nightingale, Art Linkletter, Ken Blanchard and Stephen Covey.
Weldon has also been inducted into the National Speakers Hall of Fame and, in 2006, was named a “Legend of the Speaking Profession.” He’s known worldwide for his unique trademark, a heavy 8-ounce can which sits on the desks of thousands of his clients and customers, with a label that reads: “Success Comes In CANS, Not In Cannots!”
Asked the secret of his success, he cites several factors, including preparation. Although he has given more than 2,800 presentations, he says: “As a professional speaker for more than 35 years, I still invest 50 hours to prepare for each of my custom keynote speeches and seminars. Why? Because to be excellent, I know each idea presented must relate specifically to the audience.”
He adds, “Excellence is the result of effort and preparation. How much time are you willing to invest in order to be amazing at what you do — so people can only describe your results as excellent? It’s one of the keys to your success.”

-   Thanks to you PDG sir, for the excellent and inspiring message on Success Preparations. 

No comments: